PROJEKT ET4S

European Technology for Sustainabillity – eT4S – wspiera rozwój współpracy i umów biznesowych pomiędzy UE a Ameryką Północną (północno-wschodnie wybrzeże USA) oraz pomiędzy UE a Azją (Singapur i Chiny, m.in. Szanghaj). eT4S koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych dotyczących wyzwań zrównoważonego rozwoju w obszarach miejskich (woda, powietrze, energia, odpady itp.). eT4S jest zarządzany przez konsorcjum, które jest osadzone w partnerstwie SmartCityTech i może korzystać z wiedzy i sieci zbudowanej przez to partnerstwo od 2013 roku.

eT4S ma następujące cele:
  • Rozwój realnej współpracy i umów biznesowych w domenie eT4S. eT4S będzie badać konkretne możliwości w regionach docelowych, wykorzystując istniejącą sieć kontaktów, która została już zbudowana w ramach partnerstwa Smart City Tech. Powinno to doprowadzić do zawarcia co najmniej 2 umów o współpracy i 4 umów biznesowych.
  • Zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej internacjonalizacji poprzez opracowanie strategii oceny online i zapewnienie dostępu do wsparcia ekspertów ds. internacjonalizacji w UE i krajach docelowych. Co najmniej 12 organizacji klastrowych będzie stosować tę strategię oceny, a 75 firm skorzysta ze wsparcia ekspertów.
  • Organizowanie wydarzeń w UE w celu przygotowania firm do internacjonalizacji, organizowanie webinariów w celu zapoznania się z rynkiem docelowym, organizowanie misji matchmakingowych na rynki docelowe oraz zapewnienie kontynuacji umów biznesowych. W sumie eT4S wesprze ponad 160 indywidualnych matchmakingu, wesprze/ zorganizuje co najmniej 16 wydarzeń, co najmniej 75 firm skorzysta i dąży do 5% wzrostu obrotów i zatrudnienia zgłoszonego przez zaangażowane firmy.
  • Wspieranie wszystkich działań za pomocą solidnej strategii komunikacyjnej, obejmującej sieć partnerów eT4S, ekosystem SmartCityTech, Europejski Ekosystem Klastrów (ECCP) oraz ekosystem partnerów.

 

* Zawartość niniejszej strony internetowej reprezentuje wyłącznie poglądy autora i ponosi on za nie wyłączną odpowiedzialność; nie można uznać, że odzwierciedla ona poglądy Komisji

Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych.

 

This project has received funding from the European Unión COSME COS-Cluster Programme, under the grant agreement Nº 951206

 

Projekt jest realizowany przez:

ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA – GAIA AALBORG KOMMUNE (GREEN HUB DENMARK) DSP VALLEY VZW (DSP Valley) KLASTER SOFIA GRAD NA ZNANIETO – CSKC, FUNDACJA DIGITAL KNOWLEDGE OBSERVATORY