Regulamin promocji

15% rabatu dla organizatora eventu na wynajem powierzchni”§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji “15% rabatu dla organizatora eventu na wynajem powierzchni” jest Fundacja Digital Knowledge Observatory, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 457, 02-844 Warszawa, NIP 7010000181, REGON 140330921, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336028, zwana dalej Organizatorem.

 2. Rabat obowiązuje na wynajem powierzchni eventowej w Centrum Konferencyjnym Digital Knowledge Village przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

 3. Czas trwania Promocji jest określony.

 4. Rabat może być wykorzystany przy zamówieniu powierzchni eventowej do 31 grudnia 2018 roku i obejmuje realizację eventów maksymalnie do 31 marca 2019 roku.

 5. Rabat w ramach Promocji jest przyznawany wyłącznie organizatorom eventów.§ 2. Definicje

 1. Organizator – Fundacja Digital Knowledge Observatory, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 2. Promocja “15% rabatu dla organizatorów eventów na wynajem powierzchni” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.

 4. Uczestnik – przedsiębiorca organizujący event na potrzeby własne, biorący udział w Promocji, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 5. Digital Knowledge Village – centrum konferencyjne oferujące wynajem powierzchni pod organizację eventów wraz z infrastrukturą., znajdujące się w Warszawie (kod pocztowy: 02-844), przy ulicy Puławskiej 457.

 6. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji przez Organizatora do dnia 31 grudnia 2018 roku (zamówienie wynajmu powierzchni), na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.

 7. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego – od dnia złożenia zamówienia do dnia 31 marca 2019 roku, pod warunkiem dostępności terminu w Digital Knowledge Village.

 8. Rabat - zniżka na wynajem powierzchni eventowej w Digital Knowledge Village, określona procentowo, od cen katalogowych obowiązujących w czasie trwania Promocji.§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy organizują event na potrzeby własne.

 2. Przedsiębiorca, chcąc skorzystać z Promocji, musi skontaktować się z Organizatorem i powołać się na Promocję.

 3. Ponadto, aby Przedsiębiorca mógł skorzystać z Promocji, musi złożyć zamówienie na wynajem powierzchni w Digital Knowledge Village do dnia 31 grudnia 2018 roku, drogą elektroniczną.

 4. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do Rabatu w ramach Promocji tj. jeśli Uczestnik złoży zamówienie do dnia 31 grudnia 2018 roku i w ramach Promocji zarezerwuje termin realizacji eventu do dnia 31 marca 2019 roku, ale z jakichkolwiek przyczyn zmieni termin realizacji eventu na termin przypadający po 31 marca 2019 roku, to taka zmiana będzie mogła być dokonana pod warunkiem dostępności nowego terminu i bez uwzględnienia Rabatu.§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: info@knowledgevillage.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “15% rabatu dla organizatorów eventów na wynajem powierzchni”.

 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.Warszawa, 29 października 2018r.